Jouw Privacy en Gegevensbescherming bij Joy for Pets

Welkom bij de privacy- en cookieverklaring van Joy for Pets!

Bij Joy for Pets hechten we veel waarde aan de privacy van onze websitebezoekers en de bescherming van hun persoonlijke gegevens. In deze privacy- en cookieverklaring leggen we uit welke informatie we verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken en welke rechten je hebt met betrekking tot je gegevens.

Wanneer je onze website bezoekt, kunnen bepaalde gegevens automatisch worden verzameld via cookies en vergelijkbare technologieën. We gebruiken deze gegevens om je een betere gebruikerservaring te bieden, de prestaties van de website te optimaliseren en inzicht te krijgen in het gebruik van onze website.

Daarnaast verzamelen we ook persoonlijke gegevens wanneer je ervoor kiest om contact met ons op te nemen. We behandelen deze gegevens met de grootste zorg en zorgen ervoor dat ze worden beschermd volgens de geldende wet- en regelgeving.

In deze privacy- en cookieverklaring leggen we in detail uit welke soorten informatie we verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken, met wie we deze informatie delen en welke rechten je hebt met betrekking tot je persoonlijke gegevens.

We raden je aan om deze verklaring zorgvuldig door te lezen, zodat je volledig op de hoogte bent van hoe we omgaan met jouw gegevens en welke keuzes je hebt met betrekking tot je privacy.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid, de verzameling van gegevens of je rechten met betrekking tot je persoonlijke gegevens, neem dan gerust contact met ons op. We staan klaar om je te helpen en je vragen te beantwoorden.

Bedankt voor je vertrouwen in Joy for Pets. We zijn toegewijd aan het beschermen van je privacy en het waarborgen van een veilige online omgeving voor al onze gebruikers.

Lees onze privacy- en cookieverklaring voor meer informatie over hoe we je gegevens beschermen en welke maatregelen we nemen om jouw privacy te waarborgen.

Privacyverklaring

JoyforPets respecteert de bezoekers van de website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplanteerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed als mogelijk te kunnen uitoefenen.

 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de  Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Artikel 1 Wettelijke Bepalingen

1. Website (hierna ook de "website") JoyforPets

2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook "De beheerder") JoyforPets.

 

Artikel 2 Toegang tot de website

De toegang tot de website is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daar op gebruikt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden en in het bijzonder niet voor ongevraagde elektronische aanbiedingen. 

 

Artikel 3 De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

 

Artikel 4 Het beheer van de website 

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
 • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
 • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren.

 

Artikel 5 Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

 

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

 • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
 • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

 

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

 

Artikel 6 Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door JoyforPets en (een) externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

 

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.  

 

Artikel 7 U w rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@joyforpets.nl.

 

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

 

Artikel 8 Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

 

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

 

Artikel 9  Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@joyforpets.nl.

 

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

 

Artikel 10 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

 

Artikel 11 Cookies

 1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.  
 2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

- Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie. 

- Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt. 

 1. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. 
 2. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Artikel 12 Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 13 Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

 

Artikel 14 Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Verklaringeninfo@joyforpets.nl.

 

 

Cookieverklaring

1. Het gebruik van cookies

JoyforPets maakt gebruik van cookies. Een coockie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website en/of Flash-applicaties word meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer of van een mobile device wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers worden teruggestuurd.

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van deze website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de (anonieme)input van bezoekers kunnen wij het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijk maken.

 

2. Toestemming  voor het gebruik van cookies.

Voor het gebruik van bepaalde cookies is uw toestemming vereist. Dit doen wij doormiddel van een zogenaamde cookiebanner.

 

3. Typen cookies en hun doelstellingen

Wij gebruiken de volgende typen cookies:

Functionele cookies: Hiermee kunnen we de website laten functioneren en is deze gebruiksvriendelijk voor de bezoeker. 

Geanonimiseerde analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer dat u een website bezoekt er een anoniem cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of u al eerder een site bezocht heeft of niet. Alleen bij het eerste bezoek wordt er een cookie aangemaakt, Bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van een reeds bestaand cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden

 • het aantal unieke bezoekers
 • hoe vaak de bezoekers de website bezoeken
 • welke pagina's gebruikers bekijken
 • hoelang gebruikers een bepaalde pagina bekijken

 

4. Rechten met betrekking tot gegevens

U heeft het recht op inzage, rectificatie, beperking en verwijdering van persoonsgegevens. Daarnaast heeft u recht op bezwaar tegen gegevensverwerking en recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door een mail te sturen naar info@joyforpets.nl.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie. Vragen wij u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Deze is terug te vinden in de instellingen van uw browser.

 

5. Cookies blokkeren en verwijderen

U kunt ten alle tijden zelf eenvoudig cookies blokkeren en verwijderen via de instellingen in uw internet browser. Ook kunt u uw internet browser zo instellen dat u een melding ontvangt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u aangeven dat er bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid de instellingen van uw browser. Als u de cookies verwijderd kan dit gevolgen hebben voor het prettige gebruik van deze website. 

Wees u er wel van bewust dat wanneer u ervoor kiest om geen gebruik te maken van cookies, wij niet meer kunnen garanderen dat deze website goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de website verloren gaan of dat de website niet en/of slecht functioneert. 

 

6. Nieuwe ontwikkelingen en onvoorziene cookies

De teksten op deze website kunnen voortdurend worden aangepast door nieuwe ontwikkelingen. Dit geld ook voor onze cookie verklaring. Neem deze verklaring daarom geregeld door om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. 

Het kan ook voorkomen dat er via onze website cookies geplaatst worden waar wij zelf niet altijd  van op de hoogte zijn. Kom je op onze site cookies tegen die u niet terug kunt vinden in het overzicht? Laat het ons weten via info@joyforpets.nl

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vragen welke cookies zij plaatsen, wat de reden daarvoor is en wat de levensduur van de cookie is. En op welke manier uw privacy wordt gewaarborgd. 

 

7. Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, bijvoorbeeld wanneer wij onze website aanpassen of de regels rondom cookies wijzigen. U kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.

 

Google Analytics 

Deze gegevens zijn zo geconfigureerd dat IP- adressen zijn geanonimiseerd en google geen gegevens mag gebruiken voor andere diensten. Er worden dus geen herleidbare gegevens verwerkt.

 

De informatie op deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 30-01-2021